SAVUNMASANAYİ.ORG KULLANICILARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla savunmasanayi.org tarafından hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninin amacı, www.savunmasanayi.org alan adlı internet sitesi ile mobil uygulama platformlarının işletilmesi sırasında platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları tarafından kurumumuz ile paylaşılan veya kurumumuzun, İlgili Kişinin Platformu kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşulları belirlemektir.

Platform kullanıcılarına (ilgililer) ait aşağıda listelenen kişisel veriler, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan ilgililerden veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm resmî kurumlarından veya savunmasanayi.org’un iş birliği yaptığı ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlardan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenecek Kişisel Veriler:

 • Ziyaretçinin IP Adresi
 • Tarayıcı Bilgisi
 • Şehir/ Yer Bilgisi
 • Hangi Sayfaları Ziyaret Ettiği Bilgisi


savunmasanayi.org hizmeti kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz KVKK 5. madde (2) fıkrası hükmü uyarınca;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması koşulları ile 6. Madde hükümlerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kurumumuzca, (herhangi bir dilde) sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal/bilimsel/finansal gerekler ve nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde ihtiyaç duyulması halinde yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, raporlanabilecek, paylaşılabilecek ve işlenebilecektir.


Kişisel verileriniz yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme yok edilme ya da anonimleştirme (Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi) yöntemleriyle kurumumuz veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kurumsal süreçler ve C4Defence ile ilgili bilgilendirmeler, duyurular, uyarılar, bilgi talepleri ve tanıtımlar açık rıza veren ilgililere e-posta ve telefon bilgileri kullanılarak tarafınıza iletilebilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.


Bu kapsamdaki haklarınız, iş bu muvafakatnameyi okuyup onayladığınız tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu metin 18.03.2022 tarihinde eklenmiştir.